O wydziale - Rekrutacja

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego


 

Dokumenty

 1. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok Studiów Doktoranckich KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie wymagane są  następujące dokumenty:
 • podanie (na formularzu, do pobrania tutaj >>),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów jednolitych magisterskich,
 • dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych  studiów magisterskich,
 • fotografia w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektronicznym,
 • dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz numerem PESEL,
 • kserokopia dowodu osobistego, poświadczona przez UWM,
 • dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia naukowe.
 1. Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 maja 2016 roku w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 14, 10-719 Olsztyn

 


Zasady postępowania kwalifikacyjnego

 1. Kwalifikację na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego z dziedziny nauk weterynaryjnych,
 2. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów, na którą składa się:
 • wynik egzaminu kwalifikacyjnego – wyceniony zgodnie z zasadą:
 1. ocena bardzo dobra – 5 pkt,
 2. ocena dobra plus – 4 pkt,
 3. ocena dobra – 3 pkt,
 4. ocena dostateczna plus – 2 pkt,
 5. ocena dostateczna  – 1 pkt;
 • średnia ze studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wycenioną zgodnie z zasadą:
 1. od 4,31 do 5,00 – 5 pkt,
 2. od 4,01 do 4,30 – 4 pkt,
 3. od 3,51 do 4,00 – 3 pkt,
 4. od 3,21 do 3,50 – 2 pkt,
 5. do 3,20 – 1 pkt;
 • osiągnięcia naukowe – wyceniane zgodnie z zasadą :
 1. laureat „Diamentowego Grantu”, autor lub współautor publikacji w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor, autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym oraz działalność w Kole Naukowym  – 5 pkt,
 2. autor lub współautor publikacji w recenzowanym czasopiśmie naukowym oraz działalność w Kole Naukowym – 4 pkt,
 3. doniesienie konferencyjne oraz działalność w Kole Naukowym  – 3 pkt,
 4. doniesienie konferencyjne  – 2 pkt,
 5. staż naukowy lub działalność w Kole Naukowym – 1 pkt.,
 1. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 2.  Ostateczną liczbę punktów z postępowania kwalifikacyjnego ustala się zgodnie z zasadą:
 • liczba punktów z egzaminu kwalifikacyjnego stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
 • średnia ocen ze studiów stanowi 40% ostatecznej liczby punktów,
 • osiągnięcia naukowe stanowią 20% ostatecznej liczby punktów.
 1. Egzamin kwalifikacyjny z dziedziny nauk weterynaryjnych przeprowadzony zostanie w dniu 6 czerwca 2016 roku.

 


Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
 • rankingową listę kandydatów w kolejności według uzyskanej liczby punktów
 • rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w  ramach określonego limitu miejsc.
 1. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi 8 czerwca 2016 roku.
 2. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 


Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych środowiskowych studiów doktoranckich, prowadzonych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego KNOW określa Uchawła Nr 874  Senatu z dnia 22 marca 2016 roku. Więcej informacji.......