O wydziale - Skład osobowy

Skład osobowy Dziekanatu:


kierownik:   mgr inż. Barbara Choszcz  tel. (0 89) 523 39 93, e-mail choszcz@uwm.edu.pl

- koordynuje pracę podległych pracowników,
- prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem postępowań o tytuł profesora,
- prowadzi sprawy związane z przewodami doktorskimi i habilitacyjnymi,
- prowadzi sprawy związane z zatrudnianiem pracowników (konkursy) na stanowiskach naukowo-dydaktycznych,
- prowadzi dokumentację dotyczącą :
     posiedzeń Rady Wydziału,
     wniosków o nagrody i odznaczenia państwowe pracowników Wydziału,
     oceny nauczycieli akademickich,
- współpracuje z Prodziekanem ds. nauki w zakresie:
     przygotowania materiałów dotyczących oceny parametrycznej, działalności statutowej,
     rozdziału funduszy na badania,
     przygotowywania sprawozdań z badań,
- prowadzi sprawy związane z wydawaniem zgody na prowadzenie doświadczeń na zwierzętach,
- odpowiada za organizację uroczystości wydziałowych.


specjalista:  Jolanta Gil tel. (0 89) 523 34 40

- prowadzi sprawy administracyjne związane z tokiem studiów: zaliczanie semestrów i wpis na nowy semestr, udzielanie urlopów dziekańskich, kierowanie na powtarzanie,
 załatwia formalności związane z przeniesieniami studentów z innych i na inne uczelnie, reaktywacją,
- rozlicza absolwentów z całego okresu studiów, wylicza średnią ocen,
- załatwia formalności związane z wystawianiem dyplomów ukończenia studiów,
- prowadzi sprawy związane ze studiowaniem w ramach programu Erasmus,
- wydaje zaświadczenia o czasie studiów, niezbędne do ustalenia kapitału początkowego,
- prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością z zakresu dydaktyki,
- załatwia formalności związane z wystawianiem dyplomów.

samodzielny referent:  Sabina Manista tel. (0 89) 523 34 40 e-mail sabina.manista@uwm.edu.pl

- prowadzi sprawy w zakresie przyznawania studentom pomocy materialnej (stypendia socjalne, zapomogi) oraz stypendiów za wyniki w nauce i stypendium MNiSW,
- prowadzi sprawy związane z naliczaniem odpłatności na powtarzanie przedmiotów,
- sporządza umowy dotyczące odpłatności,
- wydaje zaświadczenia o studiowaniu,
- załatwia formalności związane z wystawianiem suplementów do dyplomów,
- zgłasza studentów do ubezpieczenia zdrowotnego,
- prowadzi ewidencję inwentarza dziekanatu
- prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością z zakresu pomocy materialnej dla studentów.

 

samodzielny referent:   inż. Małgorzata Żukowska tel. (0 89) 523 34 40 e-mail malgorzata.zukowska@uwm.edu.pl

- prowadzi sprawy związane ze studiami doktoranckimi:
      prowadzi sprawy w zakresie przyznawania studentom pomocy materialnej (stypendia  socjalne, zapomogi)   oraz stypendiów za wyniki w nauce,
      wydaje zaświadczenia o studiowaniu,
      prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością,
- prowadzi sprawy związane w wydawaniem legitymacji studenckich i z przedłużaniem ich ważności,
- współpracuje z pełnomocnikiem ds. praktyk w sprawach organizacji praktyk studenckich,
- prowadzi sprawy badań lekarskich studentów,
- wydaje zaświadczenia o studiowaniu.