Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

Marketing i zarządzanie praktyką lekarsko-weterynaryjną

Marketing i zarządzanie w weterynarii jest nauką stosowaną, która wskazuje lekarzom weterynarii optymalną drogę postępowania przy wykonywaniu zadań weterynaryjnych. Zawiera zespół metod oraz instrumentów poznawania i kształtowania organizacji państwowej służby weterynaryjnej i podmiotów gospodarczych działających na obszarze medycyny weterynaryjnej na własny rachunek. Uczy mechanizmów działania i ich modelowania w stosunku do danej jednostki i jej zewnętrznego otoczenia w kierunku osiągnięcia zamierzonych celów, a w tym także sukcesów na rynku.

Semestr: X

Tematyka wykładów:
 • 1. Podstawowe pojęcia marketingowe.

  Wybrane pojęcia z marketingu i zarządzania.

  Definicja marketingu i jego pozycja w weterynarii.

  Narzędzia i działania marketingowe w medycynie weterynaryjnej.

  Podstawowe strategie marketingowe w weterynarii.

  Usługa i produkt w medycynie weterynaryjnej.

 • 2. Ogólna koncepcja marketingu i zarządzania praktyką lekarsko-weterynaryjną.

  Analiza strategiczna w weterynarii – analiza SWOT (Strenghts, Weeknesse, Oportunities, Threats) i macierz BCG (Boston Consulting Group).

  Rodzaje klientów i ich oczekiwania pod kątem jakości usług lekarsko-weterynaryjnych.

 • 3. Segmentacja rynku.

  Ocena i koncepcje segmentacji pod kątem działalności weterynaryjnej.

  Efektywność segmentacji, rynek docelowy, wybór segmentu rynku.

  Wybór specjalizacji lecznicy i rozszerzanie jej działalności.

 • 4. Procesy dostosowawcze na rynku.

  Regulacja cen przez państwo.

  Wpływ podatków i dotacji na ceny w dziedzinie medycyny weterynaryjnej.

  Minimalny cennik usług ustalany przez izby lekarsko-weterynaryjne.

  Wybór formy opodatkowania przez podmioty gospodarcze.

 • 5. Formy organizacyjno-prawne w państwowej służbie weterynaryjnej oraz prywatnych lekarsko-weterynaryjnych podmiotach gospodarczych.

  Przedsiębiorstwo jednoosobowe, spółdzielnia, spółka cywilna, spółka z o. o., spółki partnerskie.

  Kryteria oddziaływania na klienta poprzez aspekty techniczne.

  Zasady zarządzania i organizacji w państwowej służbie weterynaryjnej.

 • 6. Cena w ujęciu marketingowym.

  Podstawowe zasady wyznaczania cen.

  Różnicowanie cen i ich elastyczność.

  Reakcje klientów i konkurentów na zmianę ceny.

 • 7. Rynek pracy w weterynarii.

  Popyt na pracę i podaż pracy.

  Równowaga na rynku pracy – fikcja czy rzeczywistość.

  Podstawowe zasady pisania CV i listu motywacyjnego oraz przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej podczas ubiegania się o pracę w zawodach medycznych.

  Elementy prawa pracy (np. sposoby rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy).

  Kryteria oceny pracowników.

Tematyka ćwiczeń:
 • 8. Praktyczne zastosowanie analizy SWOT i macierzy BCG w działalności lekarsko-weterynaryjnej.

  Wybór optymalnych rozwiązań strategicznych.

  Konstrukcja i omawianie przykładów przez studentów.

 • 9. Analiza rynku i propozycja działań marketingowych w zależności od miejsca działania (wieś, miasteczko, miasto).

  Konstrukcja i omawianie przykładów przez studentów.

 • 10. Promocja i reklama w medycynie weterynaryjnej.

  Zakres promocji w działalności lekarsko-weterynaryjnej.

  Skuteczność promocji w weterynarii.

  Reklama jako jedna z form promocji.

  Akwizycja i promocja sprzedaży.

  Ofensywny i defensywny charakter działań z zakresu public relations w weterynarii.

 • 11. Usługa jako specyficzny rodzaj produktu.

  Charakterystyczne cechy usług lekarsko-weterynaryjnych.

  Mieszanka marketingowa usług (działania, decyzje, promocja, dystrybucja, czynniki hamujące).

  Kształtowanie wizerunku podmiotu gospodarczego u klienta (wywiad, rozmowa, dyskusja, porady).

  Badanie oceny jakości usługi przez klienta przy użyciu metody SERVQUAL.

 • 12. Finanse i dysponowanie nimi w działalności lekarza weterynarii – układy klasyfikacji kosztów.

  Rodzaje kosztów (stały, zmienny, alternatywny, całkowity, księgowy, przeciętny, krańcowy).

  Wyznaczanie i zastosowanie punktu rentowności w prowadzonej działalności lekarsko-weterynaryjnej.

  Działalność lecznicy przez pryzmat rachunku wyników (rachunek zysków i strat, przepływ środków pieniężnych).

  Budżet i celowość jego ustalania w państwowej i prywatnej działalności lekarsko-weterynaryjnej.

  Kredyty.

 • 13. Promocja działalności lekarsko-weterynaryjnej. Struktura organizacyjna w działalności lekarza weterynarii.

  Propozycje promocji prowadzonej działalności lekarsko-weterynaryjnej na wybranym terenie (wieś, miasteczko, miasto):

  • konstrukcja i omawianie przykładów przez studentów.

  Struktura organizacyjna w działalności lekarza weterynarii:

  • elementy negocjacji (analiza relacji lekarz weterynarii – klient, wychodzenie na przeciw oczekiwaniom klienta, poszukiwanie wspólnych korzyści)
   i komunikacji (pomysł, przesłanie, odbiór).
 • 14. Praktyczne zapoznanie się z działalnością prywatnej praktyki lekarsko-weterynaryjnej.

  Wizyta w wybranym zakładzie leczniczym dla zwierząt.

 • 15. Wybór optymalnego modelu prywatnej działalności lekarsko-weterynaryjnej.

  Dyskusja na bazie uzyskanych wiadomości z przedmiotu.