Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Badania

Katedra prowadzi następujące badania:
- wpływ różnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych, wykorzystywanych w technologii żywności,
na funkcje życiowe patogenów oraz bakterii będących przyczyną psucia się żywności pochodzenia zwierzęcego;
- usprawnienie metod badań bakteriologicznych żywności;
- określenie częstotliwości występowania Salmonella sp., Campylobacter jejuni, E. coli 0 157 i Mycobacterium paratuberculosis w mięsie i mleku;
- unieszkodliwianiem pałeczek Salmonella, Campylobacter jejuni i Mycobacterium paratuberculosis w żywności;
- analiza stanu prawnego w zakresie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego oraz systemów zapewnienia jakości
w produkcji żywności.
W Katedrze w realizowane były następujące granty:

1.      Nr 0510.0206.: „Opracowanie metodyki  izolacji..Mycobacterium paratuberculosis z mleka” 

2.      Nr 6POK03520.: „Występowanie choroby Johnego w stadach bydła mlecznego – opracowanie modelu statystycznego strat ekonomicznych”.

3.      Nr 2PO6T02527.: „Występowanie Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis w mleku surowym i poddanym obróbce termicznej” 

4.      Nr 2PO6K 03028.:"Badania nad ustaleniem zakażeń poziomych Campylobacter species podczas cyklu hodowlanego brojlerów kurzych, ich transportu, uboju i obróbki poubojowej".

5.      Nr  0551-0208.: „Ocena przydatności badania próbek mleka w wykrywaniu zakażeń Mycobacterium paratuberculosisu bydła mlecznego”.

6.      Nr. NN 308236436.: „ Porównanie seroprewalencji choroby Johnego w stadach bydła mlecznego w dwóch powiatach, jako wstęp do opracowania krajowego programu kontroli paratuberkulozy”.

7.      NR 12 0097 06/2009.:  „Zastosowanie mikrobiologii prognostycznej do modelowania bezpieczeństwa żywności”.

8.     Nr. NN 5290531-0905   1086/2011.:  „Wczesne diagnozowanie zakażeń Mycobacterium paratuberculosis u cieląt przeznaczonych do stad produkujących mleko na cele konsumpcyjne dla ludzi”.

9.     N N308 579440.: "Porównanie cech patogenności drobnoustrojów rodzaju Campylobacter wyizolowanych od zwierząt rzeźnych i ludzi".


Rozwój naukowy pracowników
W okresie od 2000 roku 9 osób zuzyskało stopień doktora nauk weterynaryjnych, 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego oraz 3 - tytuły naukowe profesora.

Przyznane nagrody
W 2005 r. Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych przyznało nagrodę zespołową prof. dr hab. Joannie Szteyn, dr Agnieszce Wiszniewskiej i dr Marii Fus-Szewczyk. Ponadto pracownicy otrzymali kilkanaście Nagród J.M. Rektora UWM w Olsztynie, za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną.

Współpraca naukowa
Katedra współpracuje z innymi placówkami naukowymi, m.in. Uniwersytetem w Gent w Belgii. Staże naukowe odbyli tam:
prof. dr hab. Jan Uradziński, 6-miesięczny staż w 1998 r.;

dr Elżbieta Jóźwik, 12-miesięczny staż w 1999 r.;

dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka - miesięczny staż dydaktyczny (01-02.2001)

dr Marta Pastuszczak-Frąk, staż w latach 2002-2003;

dr Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych odbyła 6-miesięczny staż w 2000 r. w Centrum Badań Rolniczych w Gent,
a ponadto przebywała na 6-miesięcznym stażu naukowym w Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej w Gent.
lek. wet. Maria Fus odbyła staż w 2001 r. w Centrum Badań Rolniczych w Gent.
Wymienione staże finansowane były z funduszy UE.

Joanna Wojtacka - staż naukowo-dydaktyczny- Department for Food Safety and Infection Biology, Norvegian University of Life Science, Oslo, Norway (08.2014)

Beata Wysok - staż dydaktyczny - Department of Food Hygiene and Environmental Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Helsinki, Finland (09.2014)

Joanna Wojtacka - staż dydaktyczny- Department of Food Safety and Quality, Veterinary Academy, Lithuanian University of Health Sciences,  Kaunas, Lithuania  (11.2014)Studia podyplomowe
Katedra jest organizatorem 4 - semestralnego Szkolenia Specjalizacyjnego Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Zwierzęcego Pochodzenia oraz 2 - semestralnego Studium „Technologia i bezpieczeństwo żywnościowe".
Ponadto organizuje: Zjazdy, konferencje, sympozja naukowe. Z konferencji, zjazdów i sympozjów naukowych, których organizatorem była Katedra, należy wymienić: konferencję międzynarodową zorganizowaną w 1999 r. „Escherichia coli O 157 - aspekty diagnostyczne i epidemiologiczne"; Konferencję zorganizowaną w 2003 r. „Zwierzęta łowne,
wolno żyjące i hodowlane - wymagania w hodowli, w skupie i przetwórstwie mięsa", w 2004 r. „Weterynaryjna ochrona zdrowia konsumenta", w 2005 r. „Pałeczki paratuberkulozy w mleku - zagrożenie dla zdrowia konsumenta?"
oraz w 2009 r. konferencję: „Żywność tradycyjna i regionalna - korzyści i zagrożenia". Wszystkie konferencje odbyły się w UWM w Olsztynie.

Oferta usługowa Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego:

      1. Badania mikrobiologiczne próbek żywności oraz próbek środowiskowych w kierunku:

  - Ogólna liczba drobnoustrojów

  - Enterobacteriaceae

  - Salmonella z możliwością serotypowania

                         - Campylobacter do rodzaju

2. Ocena skuteczności mycia i dezynfekcji

        3. Badania przechowalnicze z możliwością określenia terminu przydatności do spożycia i/lub daty 
            minimalnej trwałości

4. Ocena sensoryczna żywności

5. Warsztaty doskonalenia oceny sensorycznej produktów spożywczych