Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

30.11.2016 | Dla Studentów V Roku

      Uprzejmie proszę o zapoznanie się przed najbliższymi ćwiczeniami (tj. 1 i 2 grudnia 2016) z materiałami dotyczącymi analizy sensorycznej żywności,  zamieszczonymi w pliku podpiętym pod tym ogłoszeniem.

Jednocześnie bardzo Państwa proszę o powstrzymanie się od spożywania posiłków, picia napojów i palenia na    1 godzinę przed przyjściem na ćwiczenia w dniach 1 i 2 grudnia 2016r., oraz od spożywania alkoholu w przeddzień zajęć, a także od używania w dniu zajęć kosmetyków typu perfumy, dezodoranty o silnym zapachu, błyszczyki i pomadki smakowe.

Przypominam, że aby otworzyc plik trzeba być zalogowanym.

                                                                                                                                   dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Analiza sensoryczna żywności

29.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

 

Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia pt. „Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych bydła obowiązuje znajomość następującego materiału:

 1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

  Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

2. Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014. Główny Inspektorat Weterynarii 2014.

 Prof. M. Radkowski

29.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

 

Uprzejmie informuję, ze na kolokwium w dniu 6-7.12. 2016. obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

 Nadzór sanitarno -weterynaryjny na terenie żywca w uboju zwierząt.

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje.

dotyczące łańcucha pokarmowego, str.  26 – 28.

 

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zadania w zakresie inspekcji.  A. Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego str.24-26, 48-49.

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

 

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWbź-500-1/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r.

 w sprawie nadzoru nad ubojem świń, bydła, kur lub kurcząt i indyków w rzeźniach.

 

Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa,  dziennika badania przedubojowego drobiu, dziennika badania poubojowego mięsa drobiowego,  dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych.

 Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.420/AW-1/10

z dnia 12 stycznia 2010 r.  sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli
w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz  raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach.

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014  z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające  załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowego świń domowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014. L 69/99.

 Ustawa  z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz. U.  z 2006 r. Nr. 17. poz. 127. Art. 9, Art. 11. i Art. 17.

      

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 Sekcja 1. Rozdział II. Zadania w zakresie inspekcji. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26-28.

 Sekcja IV. Wymagania szczególne. Rozdział 1.: Bydło domowe str. 43-45.

 

Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-2/2014. Główny Inspektorat Weterynarii .

 

 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne.

 Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

 

 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

 Prof. Mieczysław Radkowski

23.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

UWAGA dotyczy zajęć terenowych w dniu 24.11.2016 r.

Ćwiczenia dla każdej grupy będą się rozpoczynały pół godziny później niż były zaplanowane!!!!!!

 

                                                                                                                                          dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

08.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję o zmianie organizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa” w najbliższych trzech tygodniach.
W dniach 15 listopada 2016r. oraz  24  listopada 2016r. i 1 grudnia 2016r.  Studenci IV roku wyjeżdżają na ćwiczenia terenowe. Zajęcia terenowe w dniach 24 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r.
(tj. w czwartki) jest koniecznością, spowodowaną faktem, iż tylko w tym dniu ma miejsce ubój bydła
w Zakładzie WARMIA.

Zajęcia w dniu 15 listopada odbędą się na terenie Zakładów Mięsnych WARMIA w Biskupcu ul. Olsztyńska 3 zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

 

Wtorek  15 listopada 2016r.

 

Godz.: 7.00     Grupa: I     

Godz.: 8.00     Grupa: III      

Godz.: 9.00     Grupa: V     

Godz.: 10.00   Grupa: IV      

Godz.: 11.00   Grupa: VI     

Godz.: 12.00   Grupa: II     
Godz.: 13.00   Grupa: VII      Do grupy VII dołączają Studenci anglojęzyczni.     

 

UWAGA!!!

Proszę o punktualne przybycie na teren Zakładu i oczekiwanie przy portierni. Torby
i okrycia wierzchnie proszę pozostawić w samochodach. Ze sobą zabieramy wyłącznie jednorazowy strój ochronny zapakowany w reklamówkę, który założycie Państwo dopiero przy wejściu na halę ubojową (fartuch, wysokie ochraniacze na obuwie, czepek i maseczka). Niedopuszczalne jest posiadanie biżuterii, lakieru na paznokciach, tipsów itp. Włosy mają być spięte tak, żeby nie wystawały z czepka. Ponadto proszę zabrać ze sobą wypełnione
i podpisane oświadczenia dot. stanu zdrowia, które były Państwu rozdawane
na ćwiczeniach!!!

 Szczegóły dotyczące organizacji zajęć na pozostałe dwa tygodnie zostały zamieszczone w pliku o nazwie "Organizacja zajęć terenowych " załaczonym pod tym ogłoszeniem. Aby go otworzyć koniecznie trzeba być zalogowanym.

 

                                                                                                                               dr Małgorzata Gomółka-Pawlicka

Pliki

Organizacja ćwiczeń terenowych

08.11.2016 | Dla Studentów IV Roku

Olsztyn, 8. 11. 2016 r

 

 

Ogłoszenie dla Studentów IV Roku

 

 

Uprzejmie informuję, iż w dniach 24 listopada 2016 r. i 1 grudnia 2016 r.
wykład z przedmiotu „Higiena Zwierząt Rzeźnych i Mięsa” odbędzie się
w godzinach 10:00-11:30 w sali prof. Janowskiego.

Natomiast wykład z przedmiotu Weterynaria sądowa odbędzie się w auli
im. prof. Markiewicza w godzinach 13:30-15:00.

07.11.2016 | Dla Studentów IV roku

Uprzejmie informuę, że na ćwiczenia pt. "Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych świń" obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

1. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 219/2014 z dnia 7 marca 2014 zmieniające załacznik I do rozporządzenia (WE) NR 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymagań dotyczących badania poubojowgo świń domowych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2014. L 69 / 99.

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U. z 2006r. nr 17. poz 127.; Art. 9., Art. 11. i Art. 17.

                                                                                                                                     

                                                                                                                               Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

28.10.2016 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie informuję, że na ćwiczenia dotyczace "Listeria monocytogenes", które przewidziane są do realizacji 2 i 10 listopada 2016. obowiazuje Panstwa znajomość dwóch metod, które poznaliście Państwo na IV roku - na przedmiocie "Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa":

1) Oznaczanie liczby L. monocytogenes 

2) Wykrywanie obecności L. monocytogenes.

Ponadto proszę o zapoznanie się przed ćwiczeniami z treścią materiałów dotyczących tego drobnoustroju, które zamieściłam  w załączniku pod tym ogłoszeniem.

UWAGA!

Aby otworzyć załącznik należy być zalogowanym, w przeciwnym razie strona załącznika nie zostanie odnaleziona!

                                                                                          

                                                                                                                                     dr wet. Małgorzata Gomółka-Pawlicka

 

Pliki

Dla Studentów V Roku

25.10.2016 | Dla Studentów V Roku

 

Uprzejmie informuję, że w związku z planowanym dla Państwa Roku w najbliższym czasie wyjazdem na ćwiczenia terenowe, nastąpi zmiana organizacji zajęć z przedmiotu „Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego”, które odbędą się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej:

Środa 2 listopada 2016r.

Zajęcia dydaktyczne realizowane w sali Katedry wg normalnego planu piątkowego (tj. dla czterech grup studenckich). Temat: „Listeria monocytogenes; wykrywanie obecności i oznaczanie liczby patogenu w produkcie”. UWAGA! Z grupami czwartkowymi temat ten będzie realizowany w dniu 10 listopada 2016r.

 

Czwartek 3 listopada 2016r.

Zajęcia terenowe dla czterech Grup – na terenie Zakładu OSI Food Solution Sp. z o.o.

Adres Zakładu: Górka 15 koło Ostródy.

Trzeba dojechać do Ostródy, następnie skręcić w kierunku Warszawy, zakład znajduje się w odległości ok.1 km od Ostródy i widać go z trasy. Na zajęcia te wyjątkowo nie musicie Państwo zabierać ze sobą jednorazowej odzieży ochronnej. 

 

Grupa: V      - zbiórka na parkingu przy zakładzie  o godzinie 845

Grupa: I       - zbiórka na parkingu przy zakładzie  o godzinie 945

Grupa: III    - zbiórka na parkingu przy zakładzie  o godzinie 1045

Grupa: II     - zbiórka na parkingu przy zakładzie   o godzinie 1145

 

Piątek 4 listopada 2016r.

 

Zajęcia terenowe dla czterech Grup – na terenie Zakładu OSI Food Solution Sp. z o.o.

Adres Zakładu: Górka 15 koło Ostródy.

Trzeba dojechać do Ostródy, następnie skręcić w kierunku Warszawy, zakład znajduje się w odległości ok.1 km od Ostródy i widać go z trasy. Na zajęcia te wyjątkowo nie musicie Państwo zabierać ze sobą jednorazowej odzieży ochronnej. 

 

Grupa: VIII   - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 900

Grupa: VII     - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 1000

Grupa: VI      - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 1100

Grupa: IV      - zbiórka na parkingu przy zakładzie o godzinie 1200

 

PROSZĘ  O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA ZAJĘCIA (NIE CZEKAMY NA SPÓŹNIALSKICH) ORAZ  POSIADANIE ZE SOBĄ DOWODU TOŻSAMOŚCI!

 

                                                                                                               M. Gomółka-Pawlicka

17.10.2016 | Dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję, ze na ćwiczenia w  dniach 18  i 19. 10. 2016 r.  pt. „Badanie przedubojowe", obowiązuje Państwa znajomość następującego materiału:

   1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego, str.  26 – 28.

 

2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Zadania w zakresie inspekcji.  A. Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego str.24-26, 48-49.

 

 3.  Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa,  dziennika badania przedubojowego drobiu, dziennika badania poubojowego mięsa drobiowego,  dziennika oględzin nieoskórowanych tusz zwierząt łownych oraz dziennika badania mięsa pozyskanego w wyniku odstrzału zwierząt łownych.

 

                                                                                                                                                                 Prof. M. Radkowski