Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

Ogłoszenia

11.10.2016 | Dla studemtów VI roku - ZALICZANIE PRAKTYKI w IW

Uprzejmie informuję, że osoby, które do tej pory nie zaliczyły Praktyki w IW odbywanej po V roku studiów, mogą zaliczać praktykę w dniu 14 października 2016r., tj. w najbliższy piątek, w godzinach 10.00 - 14.00.

                                                                                                                                              dr wt. M. Gomółka-Pawlicka

 

10.10.2016 | Dla Studentów IV Roku

Uprzejmie informuję, ze na ćwiczenia pt. „Obrót zwierząt (transport i punkty skupu w dniach 11 i 12   X  2016.

Obowiązuje znajomość następującego materiału:

 

1.  ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97

 

2. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-54/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w  sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli wykonywania transportu drogowego zwierząt pod względem ich dobrostanu oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach

 

3. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Załącznik II. Sekcja III.
 Informacje dotyczące łańcucha pokarmowego, str 26-28

 

Prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

30.09.2016 | Terminy zaliczania Praktyki w IW po IV roku studiów

     Uprzejmie Państwa informuję, że zaliczanie Praktyki w IW po IV roku studiów będzie miało miejsce w następujących terminach:

Poniedziałek (3 X 2016) godz. 9.00 - 14.00

Czwartek (6 X 2016) 9.00 - 14.00

Poniedziałek (10 X 2016) godz. 9.00 - 14.00

Bardzo proszę, by w pierwszej kolejności zgłaszały się osoby, które zamierzają ubiegać się o stypendium.

     

                                                                                                                                prof. dr hab. Mieczysław Radkowski

05.09.2016 | Egzamin poprawkowy z przedmiotów: Higiena mleka, Higiena zwierzat rzeźnych i Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

Poniżej określone są godziny Egzaminu poprawkowego dla poszczególych osób z podziałem na przedmioty:

 

HIGIENA MLEKA

godz. 8:30

1. Haniewicz K.

2. Hołodiuk K.

3. Pecyna A.

 

HIGIENA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA

 

godz. 9:00

1. Boryczka M.

2. Hołodiuk K.

 

godz. 9:30

1. Kopacki P.

2. Pecyna A.

 

GODZ. 10:00 - PRZERWA

 

HIGIENA PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

godz. 10:30

1. Gibka I.

2. Godlewska J.

3. Kędzierska A.

 

godz. 11:00

1. Łajkowska M.

2. Rakocki K.

3. Topij A.

 

godz. 11:30

1. Hamada K.

2. Rakocki K.

3. Łajkowska M.

4. Juchnowicz (godz. 12:00)

11.05.2016 | Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

 Uprzejmie Państwa informujemy o możliwości skorzystania z oferty dotyczącej praktyki w IW, przesłanej na nasz Wydział przez PIW w Koszalinie. Poniżej załączamy informacje na ten temat wraz z załącznikami.

                                                                                                                                                   dr  M. Gomółka-Pawlicka

                                                                                                                                             prof. Mieczysław Radkowski

 

 

Szanowni Państwo,

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach w roku 2016 publikujemy na naszej stronie bip.piw.koszalin.pl oraz na stronie oferty.praca.gov.pl pod linkiem:

http://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/szczegolyOferty?313480a3a18655b31cdd9063e7058b2f&public=018b29fc34fd42cd73882eddc7b197b2

W trakcie praktyk studenci wydziałów medycyny weterynaryjnej będą mogli nabyć umiejętności z zakresu nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad żywnością pochodzenia zwierzęcego.

Szczegółowe informacje o programie praktyk można uzyskać pod numerem telefonu 94 342 37 25 oraz adresem mailowym praktyki.piwkoszalin@piw.koszalin.pl

Więcej informacji o rządowym programie praktyk znajdą Państwo na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Pliki

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

Dla studentów IV i V Roku - dotyczy praktyki w IW

20.04.2016 | Dla Studentów V Roku

     Na najbliższych ćwiczeniach z przedmiotu '"Higiena Produktów Pochodzenia Zwierzęcego" prezentujecie Państwo produkcję wybranych wędzonek (wraz analizą zagrożeń), ponadto proszę o powtórzenie materiału dotyczącego oznaczania liczby i wykrywania obecności bakterii w żywności. Proszę też o zapoznanie się z załącznikami zamieszczonymi pod ogłoszeniem.

 

                                                                                                                                                   dr  M. Gomółka-Pawlicka 

Pliki

Przewodnik dot. L. monocytogenes - EN

Przewodnik dot. L. monocytogenes - PL

Rozporządzenia 1441/2007

12.04.2016 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie proszę o zgranie przygotowywanych przez Państwa prezentacji dotyczących produkcji wędlin (całej grupy) na jeden nośnik i przeskanowanie go programem antywirusowym przed przyjściem na najbliższe ćwiczenia  tj. 14 i 15 kwietnia 2016r. Proszę też o przyniesienie 3 laptopów na każdą grupę (ze sprawnie działającym arkuszem kalkulacyjnym Excel). Ponadto obowiązuje Państwa znajomość najczęściej występujących wad wędlin zawartych w pliku załączonym pod ogłoszeniem.

Ponadto załączam Państwu pliki zawierajace regulamin oraz wytyczne do praktyki w IW po V roku studiów.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    M. Gomółka-Pawlicka

Pliki

Wytyczne do praktyki w IW

Regulamin Praktyki w IW

Wady wędlin

14.03.2016 | Dla Studentów V Roku

Uprzejmie informuję, że w dniach 17 i 18 marca realizujemy temat "Wymagania sanitarno-weterynaryjne dla dozwolonych substancji dodatkowych stosowanych w żywności".

Prosze o zapoznanie się przed ćwiczeniami z informacjami zawartymi w pliku załączonym pod ogłoszeniem oraz o wejście na stronę internetową o dadatkach (adres strony znajdziecie Państwo w załączonym pliku).

                                                                                                                       dr n. wet. M. Gomółka-Pawlicka 

Pliki

Rozporządzenie 234 / 2011

Rozporzadzenie 1333/2008

Dodatki do żywności

23.01.2016 | Dla Studentów V Roku

     Uprzejmie Państwa informuję, że na ćwiczenia pt. „Wymagania dla przetwórstwa i produktów z mięczaków i skorupiaków" należy zapoznać się z następującym materiałem:

 

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Sekcja VII (Żywe małże) i Sekcja VIII (Produkty rybołówstwa) 

oraz:

 2. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Załącznik III. Rozdział: I, II i III.

                                                                    

                                                                                                                                                             dr  M. Gomółka-Pawlicka

26.11.2015 | Ogłoszenie dla studentów IV roku

OGŁOSZENIE DLA STUDENTÓW IV ROKU

Uprzejmie informuję, ze na ćwiczenia pt. „Badanie poubojowe tuszy i narządów wewnętrznych  owiec,  kóz, cieląt i królików oraz postępowanie sanitarno-weterynaryjne przy ważniejszych chorobach Obowiązuje znajomość następującego materiału:

1. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 854/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Sekcja 1. Rozdział II. Badanie weterynaryjne poubojowe. Str. 26 – 27.

Sekcja 2. Działania pokontrolne. Rozdział I. Powiadomienie o wynikach badania. Str. 29-33.

\Sekcja 2. Rozdział V. Decyzje w sprawie mięsa. Str.  33-35.

Sekcja 3. Rozdział IX. Zagrożenia szczególne,. Str. 56-58.

Sekcja4. Wymagania szczególne.

Rozdział II. Owce i kozy. Str. 45-46.

Rozdział VI: Zajęczaki utrzymywane przez człowieka. Wymagania w odniesieniu do drobiu stosuje się do zajęczaków utrzymywanych przez człowieka. Str.49-52.

2. Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa –RRW6.

 3. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWbż-500-4/12 z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lekarza weterynarii dziennika badania przedubojowego zwierząt,  dziennika badania poubojowego mięsa.

4..E. Prost. Zwierzęta rzeźne i mięso – ocena i higiena. Rozdział 10-12. Postępowanie sanitarno-weterynaryjne przy chorobach zakaźnych pasożytniczych i odchyleniach jakościowych owiec, kóz  i królików.

 5. Lista chorób OIE.

Choroby zającowatych:

 myksomatoza i  krwotoczna choroba królików.

Choroby owiec i kóz:

 Zapalenie stawów i mózgu kóz

 Zakaźna bezmleczność

 Enzootyczne ronienie owiec

 Choroba Maedi-Visna

 Zakaźna pleuropneumonia kóz

 Choroba Nairobi owiec

 Zapalenie najądrzy tryków

 Pomór małych przeżuwaczy

Salmonelloza (S. Abortusovis).

Trzęsawka (scrapie)

Ospa owiec i kóż

                                                                                                                    prof. dr. hab. M. Radkowski